Вечният длъжник остава, въпреки новия закон за несъстоятелност на физическите лица. Кой може да се възползва от него на практика?

Вечният длъжник остава, въпреки новия закон за несъстоятелност на физическите лица. Кой може да се възползва от него на практика?

Започвам направо

На какви условия трябва да отговаряте, за да се възползвате от този закон и какво можете да очаквате?

„Чл. 2. Законът не се прилага по отношение на физическите лица, които упражняват търговска дейност, стопанска дейност, занаят или свободна професия.”

За тези лица се прилагат разпоредбите на търговския закон. За тях в друг пост, за да не става сложно. Друг е въпросът, че това са най-реномираните професии и те реално не ползват процедури по фалит, камо ли път тази. Говорим за адвокати, архитекти, лекари, застрахователи, земеделски производители, търговци ЕТ, художници, артисти, попфолк тупалки и др…
Тоест, на практика тези хора отпадат от разпоредбите на този закон.
И понеже много знаещи и незнаещи ще се упражняват с мнения, тук ключовите думи са „НА ПРАКТИКА”. Защото на теория ще могат, но по стара традиция създаваме закони, които да са неприложими или да не си вършат работата. Та този закон е точно такъв. Той НА ПРАКТИКА няма да се прилага за посочените дейности!

За да се възползвате, трябва да отговаряте на определението – ДОБРОСЪВЕСТЕН!

Много обичам когато се дава определение за добросъвестност. Да знаете, че добросъвестността не е въпрост на съвест, а на юридическо определение. Ето по-точно какво е то:

„Добросъвестен е длъжникът, който поема задължения съобразно своето имуществено състояние и доходи и който със своите действия не уврежда умишлено или поради небрежност интересите на кредиторите си.

(2) Не се счита за добросъвестен длъжник, който:

  1. е осъден за злоупотреба на доверие, за престъпление срещу кредиторите или за престъпление срещу финансовата, данъчната или осигурителната системи, освен ако е реабилитиран;
  2. през последната година преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е упражнявал трудова или стопанска дейност по занятие, която да е източник на доходи, независимо от начина на нейното възлагане и изпълнение и не търси активно работа;
  3. през последните 5 години преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е извършил нарушение на задължение за деклариране на доходи или имущество;
  4. се е разпоредил безвъзмездно със свое имущество на значителна стойност през последните 5 години преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност;
  5. през последните 5 години преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност е поел задължение по договор за заем, договор за покупка на стоки и услуги или друг възмезден договор, който не е предназначен за задоволяване на негови или на членовете на семейството, които издържа, основни жизнени потребности и когато това задължение е явно несъобразено с имуществото и доходите му;
  6. е представил неверни или непълни данни, документи или доказателства за своето имущество пред съда или синдика във връзка с производство по несъстоятелност;
  7. не е оказал съдействие или е препятствал упражняването на правомощията на съда и на синдика относно проверката на имуществото му, опазването и попълването на масата на несъстоятелността;
  8. не е изпълнил задължения, предвидени в този закон, в одобрен погасителен план или в извънсъдебно споразумение с кредиторите, с което е създал опасност за интересите на кредиторите.

(3) Значителна стойност на имуществото по ал. 2, т. 4 е стойност, която надхвърля средния месечен доход на длъжника за последните 12 месеца, определена към момента на разпореждането.

(4) Явно несъобразено с имуществото и доходите на длъжника е задължение, чието изпълнение, самостоятелно или в съвкупност с други задължения на длъжника, е несъвместимо с разходите за задоволяване на жизнените потребности на длъжника и на членовете на неговото семейство, на които той дължи издръжка. При преценката на обстоятелствата по ал. 2, т. 5 се вземат предвид всички задължения на длъжника, както и имуществото и доходите на длъжника към момента на поемане на задължението.”

Аз не мисля, че има смисъл да коментирам горното, но мога да се закълна в 2 неща:

За  срещa с мен моля използвайте посочената форма.

1. Това определение отхвърли възможността на 99% от хората да се възползват от тази процедура.

2. На останалия 1% от хората, ще им се отще да плащат адвокатски хонорари през следващите 3-4 години, само докато се докаже дали те са добросъвестни или не.

За да не разводняваме по-нататък анализа, искам да Ви обърна внимание на чл. 15, в който се казва, че ако се окаже, че сте подали молба, а не е трябвало, защото не отговаряте на горните определения освен сумата, която очевидно не можете да плащате, дължите и обезщетение на кредиторите.
Това винаги ми е било любимото когато изпаднеш в просрочие по банков кредит. Ти не можеш да погасяваш редовната главница и лихвите, но те ти начисляват допълнително такси, ЧСИ разноски и наказателни лихви, за да може дългът ти да нарастне още повече.

За финал, ето и текста на чл. 15 от новивия закон:

Чл. 15. (1) Длъжник, който подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност, като знае, че няма основание за това, дължи обезщетение на кредиторите за претърпените във връзка с производството имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането.

(2) Отговорността за заплащане на обезщетение по ал. 1 възниква, в случай че молбата на длъжника за откриване на производство по несъстоятелност е отхвърлена или образуваното производство по несъстоятелност е прекратено с влязло в сила решение поради недобросъвестност на длъжника.”

СИНДИКЪТ – новият душманин в закона за фалита на физическите лица

И ако сте стигнали до тук да знаете, че предварителната консултация е несравнимо по-евтина от бъдещите разходи и разправии

Васил Кендов – финансов съветник

За  срещa с мен моля използвайте посочената форма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *